Качество на въздуха в България 💨

Скала за измерването на замърсяването на въздуха

AQI Качество на въздуха Последствия за здравето Предупредително изявление (за ФПЧ2.5)
0 – 50 Добро Качеството на въздуха се счита за задоволително и замърсяването на въздуха представлява малък или никакъв риск Няма
51 -100 Умерено Качеството на въздуха е приемливо. Въпреки това някои замърсители може да имат умерен ефект за здравето на много малък брой хора, които са необичайно чувствителни към замърсяването на въздуха. Активните деца и възрастни, както и хората с респираторни заболявания, като астма, трябва да ограничат продължителните натоварвания на открито.
101-150 Нездравословно за чувствителни групи Членовете на чувствителни групи могат да видят въздействие върху здравето си. Широката общественост няма склонност да бъде засегната. Активните деца и възрастни, както и хората с респираторни заболявания, като астма, трябва да ограничат продължителните натоварвания на открито.
151-200 Нездравословно Всеки може да започне да изпитва последици върху здравето; членовете на чувствителни групи могат да получат по-сериозни последици за здравето. Активните деца и възрастни, както и хората с респираторни заболявания, като астма, трябва да избягват продължително натоварване на открито; всички останали, особено децата, трябва да ограничат продължителните натоварвания на открито
201-300 Много нездравословно Здравни предупреждения за извънредни условия. Цялото население е по-вероятно да бъде засегнато. Активните деца и възрастни, както и хората с респираторни заболявания, като астма, трябва да избягват всякакви натоварвания на открито; всички останали, особено децата, трябва да ограничат натоварването на открито.
300+ Опасно Здравен сигнал: всеки може да изпита по-сериозни последици за здравето. Всеки трябва да избягва всякакви натоварвания на открито.

Качество на въздуха в София

Качество на въздуха в Пловдив

Качество на въздуха във Варна

Качество на въздуха в Бургас

Качество на въздуха в Русе

Качество на въздуха в Стара Загора

Качество на въздуха в Плевен

Фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5)*

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК – модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат. Основни източници на прах са промишлеността, транспорта и енергетиката.

Влияние на ФПЧ върху човешкото здраве

Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 mm – ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.

Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. Кратковременната експозиция на 500 mg/m3 прах и серен диоксид увеличава общата смъртност при населението, а при концентрации наполовина по-ниски се наблюдава повишаване на заболяемостта и нарушаване на белодробната функция.

Продължителната експозиция на серен диоксид и прах се проявява с повишаване на неспецифичните белодробни заболявания, предимно респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити – при значително по-ниски концентрации от ( 30 – 150 mg/m3), което е особенно силно проявено при деца. Най-уязвими на комбинираното въздействие на праха и серния диоксид са хронично болните от бронхиална астма и от сърдечно-съдови заболявания.

Законодателство за чист въздух

Наредба №12 от 15 юли 2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г.) определя норми за пределно допустими концентрации (ПДК) за фини прахови частици. Въведените ПДК целят предпазване от техния вреден ефект върху здравето на хората и околната среда. Регламентирани са следните норми за фини прахови частици:

ФПЧ10
– СДН – 50 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно);
– СГН – 40 мкг/м3

ФПЧ2.5
СГН – 25 мкг/м3

* Информацията за влиянието на атмосферните замърсители върху човешкото здраве е съгласувана с Министерството за здравеопазването (МЗ) и Националният център по обществено здраве и анализи според чл. 44, ал.2 към Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. и Заповед № РД-09-159/14.04.2003 г. на МЗ.